مقایسه پاسخ ABR حاصل از محرک چیرپ (chirp) و محرک کلیک در کودکان


سال انتشار مقاله 2014
پاسخ هایABR حاصل از محرک کلیک و چیرپ در تخمین آستانه شنوایی کودکان بکار می روند. هدف این مقاله توضیح ارتباط بین پاسخ های ABR به دو روش تحریکی فوق می باشد.
در این مطالعه پاسخ های ABR حاصل از کلیک و چیرپ در 253 کودک با سن صفر الی 18 ساله، جهت تعیین آستانه شنوایی بدست آمدند. اندازه گیری ها در خواب انجام شد. مشخص شد که ارتباط معناداری بین آستانه های حاصل از کلیک و چیرپ 2000 و 4000 وجود دارد. با مقایسه آستانه های حاصل از محرک کلیک و چیرپ مشخص شد که تفاوت آستانه های کلیک با چیرپ در 0.8 الی 2 درصد فرکانس های 2000 هرتز و در 0.4 الی 1.2 درصد فرکانس های4000، بالاتر از 15 دسی بل بود.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن می باشد که هم محرک کلیک و هم فرکانس 2000 و 4000 هرتز محرک چیرپ برای تخمین آستانه های شنوایی مناسب می باشند و استفاده از هر یک از این دو محرک در تخمین آستانه، باعث کاهش در زمان ثبت آزمون می شود.

برای دریافت اصل مقاله اینجا کلیک کنید.
طراحی سایت , بهینه سازی سایت Copyright © 1398 arianaudiology.com